İmar Müdürlüğü

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde;

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinin gelişen yapısının daha da iyi bir seviyeye kavuşması için çalışan İmar Müdürlüğü; çap, yol kotu, tevhit, imar planları, inşaat ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri, yapı denetim işlemleri, tapu işlemleri, cins değişikliği işlemleri ve uygunsuz yapılara müdahale faaliyetlerini yürütmektedir.

İşlemler hakkında bilgi almak ve gerekli dokümanları indirebilmek için aşağıdaki kısımlardan giriş yapabilirsiniz.YAPI RUHSAT BELGESİ

Yapı ruhsatı alma süreci, İnşaat Ruhsat Dosyasının ve Eklerinin oluşturulup idareye başvuruda bulunmayı, başvurunun değerlendirilip belgelerinin uygunluğunun kontrolünü, kontrol sonucunda başvurunun onay/reddini kapsamaktadır.

*Ruhsat yenileme işlemi nedir? Ruhsat süresi içinde tamamlanmayan yapılar için ruhsat süresi dolmadan ruhsat süresinin uzatılması işlemine ruhsat yenileme işlemi denir. Ruhsat yenilemesi yapılırken, ilk yapı ruhsatının düzenlendiği tarihteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

**Yeniden ruhsat işlemi nedir? İnşasına başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve ruhsat yenilemesi yapılmayan yapıların ruhsatı hükümsüz hale gelir. Bu durumda yapılacak işlem yeniden ruhsat düzenlemesi işlemidir. Bu yapılarla ilgili olarak yeniden ruhsat düzenlenmesi talebinde bulunulması durumunda, yapının/yapıların, talep tarihinde yürürlükte olan uygulama imar planı kararlarına ve yapılaşma nizamına uygun olması ve bu yapılarda yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur.

- 1- Yapı Ruhsatı için istenen belgeler.docx

- Ek-ANTET.dwg

- ek-1 ruhsat başvuru dilekçesi.docx

- çap Başvuru Dilekçesi.docx

- Yapı Sahibi ile müellif arası sözleşme.doc

- Ek-5 PROJE MÜELLİFLERİ TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ.doc

- Ek-6 MİMARİ PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ.docx

- Ek-7 YANGIN PROJE MÜELLİFİ TAAHÜTNAMESİ.docx

- Ek-8 SIĞINAK TAAHHuTNAMESi.docx

- Ek-9 YAPi-MuTEAHHiTi-TAAHHuTNAME.docx

- Ek-10-MÜTEAHHİTLİK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ.docx

- Ek-11 ŞANTİYE ŞEFLERİ TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ.doc

- Ek-12 Yapı Denetim Bilgi Tablosu.xlsx

- Ek-13 - Madde 54 taahütname

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Yapı Kullanma İzin Belgesi alma süreci, Yapı Kullanma İzin Belgesi Dosyasının ve Eklerinin oluşturulup idareye başvuruda bulunmayı, başvurunun değerlendirilip belgelerinin uygunluğunun kontrolünü, kontrol sonucunda başvurunun onay/reddini kapsamaktadır.

1- Yapı Kullanma için istenen belgeler.docx

2- EK-YK1.doc

YIKIM RUHSATI

- Yıkım ruhsatı için istenen evraklar

Yıkım Ruhsatı alma süreci, Yıkım Ruhsat Dosyasının ve Eklerinin oluşturulup idareye başvuruda bulunmayı, başvurunun değerlendirilip belgelerinin uygunluğunun kontrolünü, kontrol sonucunda başvurunun onay/reddini kapsamaktadır.

Bir yapının yıkılması için alınan izin belgesine yıkım ruhsatı denir. Yıkım ruhsatı en çok yerine yeni yapı yapılacak binaların yıkımda kullanılır. Bir yapının yapımı için Müteahhit Yapım Sözleşmesi’nin imzalanması ne kadar önemli ve zorunlu ise, o konutun yıkımı için de Müteahhit Yıkım Sözleşmesi ve Yıkım Fenni Sorumlusu’ nun varlığı aynı derecede önemli ve zorunludur.

İlk olarak yıkılacak yapının tamamen boşaltılması gereklidir. Yıkımdan önce Bölge Müdürlüğü’nden elektrik, su, doğalgaz vs. kesme belgeleri alındıktan sonra Fenni Sorumlu’ nun da gözetimiyle yıkım gerçekleşir.

Yapıların güvenli bir şekilde yıkılması, inşaat moloz ve atıklarının sahadan be bölge sınırlarından uzaklaştırılması, asbest gibi çevreye zararlı malzemeler için gerekli önlemlerin alınması amacıyla belirli kural ve düzenlemelerin uygulanması, numarataj işlemleri (bağımsız bölümün ortadan kakması ve sonrasında yeni bağımsız bölüm oluşması) v.b. yıkım ruhsatında yer alan yetkililer ile yıkım isteyen firmanın sorumluluğundadır.

- Yıkım ruhsat başvuru dilekçesi

TAPU DEVRİ (TAHSİS SONRASI)

TAPU DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (TAHSİS SONRASI KATILIMCIYA DEVİR)

Arsa tapusunun katılımcı firmaya devredilmesi işlemleri için katılımcı firma tarafından TAPU DEVRİNİN YAPILMASI için istenen eklerle birlikte başvuru yapılır. (Firma başlıklı kâğıdına, parsel ile ilgili ada, parsel bilgileri yazılmak sureti ile bir dilekçe ile talep edilir.) Firmanın talebi, ASO 1.OSB Bölge Müdürlüğü’nün ilgili bölümleri tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulunda alınan tapu devri kararı ile Tapu Müdürlüğü’nde devir işlemleri başlatılır.

ASO1.OSB Bölge Müdürlüğünce;

1- Kaşeli imzalı tapu talep dilekçesi.EK-TD1

2- Tapusu istenilen parsele ait Yapı Kullanma izni ve/veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi,

3- İmar açısından durumunun(kaçak/aykırı/izinsiz) uygunluğuna bakılacaktır.

4- Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

5- Devralacak firma tarafından OSB Uygulama Yönetmeliği ve diğer hükümlere ilişkin taahhütname. Noter Onaylı. EK-M54 - taahütname (Devralan firma)

6- Tapu Devri için Gerekli Belge Listesi

Tapu Müdürlüğünce istenen evraklar;

1- Tapu Yetki Belgesi Aslı ( Gayrimenkul satın alma ile ilgili ibare mutlaka yer almalıdır, belge ATO’dan alınır.)

2- 1 adet vergi levhası fotokopisi (güncel)

3- İmza sirküleri Aslı

4- Vekâletname Aslı (Vekâleten işlem yapılacaksa, vekâletname içeriğinde “gayrimenkul almaya/satmaya vekilimiz yetkilidir ibaresi bulunmalıdır.”)

5- Tapuda işlem yapacak olan yetkilinin/vekilin T.C. Kimlik Belgesi (İşlemler esnasında nüfus cüzdanı aslının olması gerekir, işlem esnasında yetkili kişinin nüfus cüzdanı aslı Tapu Müdürlüğü’ne bırakılır, imzalar atılıp işlem tamamlandığında geri alınır.)

6- Sincan Belediyesince o yıla ait arsa rayiç bedeli (Bölge Müdürlüğü Temin edecektir.)

NOT: Evrak asıllarının tamamı, Sincan Tapu Müdürlüğü’nde kalacaktır, evrak asıllarının istenmesi ve katılımcıya iadesi Sincan Tapu Müdürlüğüne bağlıdır. ** 01/07/2017 tarihinden itibaren, Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içinde yer alan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ile cins değişikliği işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununun 59/n bendi uyarınca alıcı ve satıcıdan harç aranılmamaktadır. Sadece işlem için döner sermaye ve akit harcı alınmaktadır. *** Söz konusu arsanın üçüncü bir kişiye devri işleminin harçtan istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

TAPU UYGUNLUK

TAPU UYGUNLUK YAZISI İÇİN GEREKLİ BELGELER (FİRMA DEVİR İŞLEMLERİ)

Kendi mülkiyetindeki taşınmazların başka firma/şahıslara devrinde Tapu Müdürlüğünce Uygunluk istenmesi kanuni bir zorunluluktur. Arsa tapusunun devredilmesi işlemleri için mülkiyet sahibi tarafından Uygunluk Yazısı verilmesi için istenen eklerle birlikte başvuru yapılır. (Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada, parsel bilgileri, alıcı ve satıcıların tam isimleri yazılmak sureti ile bir dilekçe ile talep edilir.)

Firmanın talebi, ASO 1.OSB Bölge Müdürlüğü’nün ilgili bölümleri tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulunda alınan Uygunluk Yazısı kararı ile Tapu Müdürlüğü’ne Bölge Müdürlüğümüz tarafında iletilir. ASO1.OSB Bölge Müdürlüğünce;


1- Kaşeli imzalı uygunluk talep dilekçesi . EK-TU1
2- Devralacak firma tarafından OSB Uygulama Yönetmeliği ve diğer işlemlere ait taahhütname. Noter Onaylı. EK-M54 - Madde 54 taahütname
3- Devredecek firma tarafından tahakkuk edecek hizmet bedeli taahhütnamesi. EK-TU2 - tahakkuk edecek hizmet bedeli taahhüt
4- İmar açısından durumunun uygunluğuna bakılacaktır.
5- Katılımcının/Mülkiyet sahibinin/Kiracının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
* Yeni satın alacak ŞAHIS ise ya da firma kendi üretime geçmeyecekse, satın alacağı sanayi tesisini mutlaka ASO1.OSB şartlarına uyan bir sanayiciye kiraya vermek zorundadır!
6- Sincan Belediyesi’nden alınmış Emlak Rayiç Değerinin gösterir belge. (Son 1 ay içerisinde.)
7- Tapu Uygunluk Belgesi Harcı Ödeme Dekontu.
8- )Tapu Uygunluk Yazısı İçin Gerekli Belge listesi(Firma Devir İşlemleri)

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

CİNS TASHİHİ (DEĞİŞİKLİĞİ) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanlığının 2021/2 sayılı genelgesi hükümlerine göre işlemler yapılacaktır.

TKGM 2021-2 genelge

EKSPERTİZ İŞLEMLERİ

1) Öncelikle aşağıda ekte yer alan parsel sahibinin verdiği Eksper Yetkilendirme Dilekçesi olması gerekmektedir.
I- Eksper Yetkilendirme Dilekcesi.docx
2) Daha sonra aşağıda yer alan Hizmet Bedelleri listesinde belirtilen “Ekspertiz İşlemleri İçin Hizmet Bedeli” ücretini ödemeniz gerekmektedir.
 a) Ücret bilgisi hizmet bedelleri sekmesinde yer almaktadır.
 b) Ödemeler sadece Banka Havalesi ile yapılmaktadır,
  ÜNVAN: ANKARA SANAYİ ODASI 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
  BANKA ADI: T. HALK BANKASI
  IBAN: TR62 0001 2009 4100 0016 0000 01
 c) Açıklama kısmına Ada/Parsel ve Değerleme firmasının ismi yazılmalıdır.
3) Onay yazınız ve ödeme dekontunuzu epostamıza göndermeniz gerekmektedir.
 a) Faturanızı en erken 3 iş günü içinde gönderebileceğimiz için Ödeme dekontunu Bölgemiz tarafından onaylı şekilde size iletilmektedir.
 b) Gerekli belgeleri aosb@aosb.org.tr eposta adresine gönderiniz.
 c) Fatura gönderebilmemiz için değerleme firmanıza ait aşağıdaki bilgileri iletmeniz gerekiyor.
  Şirket Unvanı:
  Adres:
  Vergi Dairesi ve Numarası:
  Fatura epostası:
Not: Eksper tarafından aranıp bilgi alınması önemli olup, süreci hızlandırmaktadır.
Çalışma saatleri 08:30-12:00 13:00-18:00
Not-2: ASORA Ticaret Merkezi için yapılacak ekspertiz işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacaktır.

EMLAK VERGİSİ

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun daimi muaflıkları düzenleyen 4 üncü maddesi,

“m) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar " şeklinde düzenlenmiş olup, kiraya verilmemek şartıyla, organize sanayi bölgesindeki binaların daimi olarak bina vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.”

Emlak vergisi daimi muaflık hakkı kazanılması için mülkiyet ile üretim yapan firmanın/ismin aynı olması şartı aranmaktadır.

Bahse konu durum Sincan Belediyesi tarafından yürütülmekte olup, gerekli işlemler için bölge müdürlüğünden faaliyet belgesi alındıktan sonra, Sincan Belediyesi ile iletişime geçilmelidir.

Bölgemiz içindeki 2024 yılı arsa rayiç bedeli tüm cadde ve sokaklar için 699,02 TL/m² dir.

- EK-emlk.docx

YAPI DENETİM İŞLEMLERİ

Bölgemize teslim edilecek hakediş dosyaları için istenilen belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Ayrıca;
1- Hakediş raporları 4 adet düzenlenecektir. Ayrıca ilk %10 ve iş bitirme hakedişleri hariç olmak üzere diğer bütün hakediş raporları yapı sahiplerine kaşelenip imzalattırılacaktır.
2- Hakediş dosyası listede belirtilen sıraya göre düzenlenecektir.
3- Yılsonu hakedişlerinde yılsonu seviye tespit tutanağı konulacaktır.
4- Eleman değişikliği ve birim fiyat güncellemesinden doğan sistemin zorunlu tuttuğu seviye taleplerinden sonra hakediş dosyası getirilecektir.
5- Hakediş dosyalarına koyulacak olan fotoğraflar, seviye talep tarihi itibariyle güncel olacaktır.
6- Seviye onay talepleri için b.kose@aosb.org.tr ve k.keyvan@aosb.org.tr mail adreslerine ilgili YİBF bilgileri yer alan ve onay seviyesini gösteren fotoğrafların olduğu mail atılacaktır.
7- İş bitirme tutanakları ayrı bir dosya halinde üst dilekçesiyle %95 hakedişi ile beraber sunulacaktır.
Yapı Denetim Hakedişleri için istenen belgeler için tıklayınız

İŞ DENEYİM BELGESİ

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Deneyimi

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar

MADDE 43 – (3) (Değişik:RG-3/7/2009-27277)(1) Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından düzenlendikten sonra; yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca, organize sanayi bölgesinde (Değişik ibare:RG-7/6/2014-29023) ilgili Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından kredi kullandırılan işler için ise bu Bakanlığın (Ek ibare:RG-7/6/2014-29023) veya kamu kurum ve kuruluşunun ilgili birimince onaylanmak suretiyle verilir.

İş deneyim belgelerinin verilmesi
MADDE 47 –

(2) Yüklenicilere; b) Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenir ve verilir. (4) Mühendisler ve mimarlara; a) İş Denetleme Belgesi; 4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, yüklenici bünyesinde (Değişik ibare:RG-7/6/2014-29023) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine, b) İş Yönetme Belgesi; 4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve (Değişik ibare:RG-7/6/2014-29023) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

İş Deneyim Belgesi için istenilen evrak listesi;

1- Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; - Noter onaylı sözleşme, - Yapı ruhsatı, - Yapı kullanma izin belgesi, - İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, - Sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri (noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri)

2- Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; - Mezuniyet Belgesi, - İlgili meslek odası üye kayıt belgesi, - Yapı ruhsatı, - Yapı kullanma izin belgesi, - Belgeye konu işe ilişkin noter onaylı sözleşme, - İlgili sigorta müdürlüğünden sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

3- Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler için; - Mezuniyet Belgesi, - İlgili meslek odası üye kayıt belgesi, - Sözleşme konusu iş kapsamında proje müdürü olarak bildirildiğine ilişkin belge, - Yapı ruhsatı, - Yapı kullanma izin belgesi, - Belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme - İlgili sigorta müdürlüğünden sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

İş Deneyim Belgesi için istenen evrak listesi

Not: İş deneyim belgesi için ücreti alınacak olup, Hizmet Tarifesinde belirtilen ücretin Bölge Müdürlüğümüz hesap numaralarından birine yatırılarak ödemem dekontunun evraklara dahil edilmesi gerekmektedir. Açıklama olarak ise iş deneyim belgesi istenecek işe ait dosyanın ada/parsel bilgileri yazılmalıdır.

BOŞ PARSEL BİLGİSİ

HİZMET BEDELLERİ

MEVZUAT

ARSA TAHSİSİ

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top