HİZMET BİRİMLERİ

Bölge Müdürlüğü

Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Bölge Müdürlüğü;  kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler çerçevesinde, müteşebbis heyet, genel kurul ve yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda, OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir.

Bölgemizin idari yapısı 1.OSB Bölge Müdürlüğü’nde toplanmıştır. Altyapı çalışmaları ve ihtiyaç duyulan tüm hizmetler kendi personelimiz tarafından verilmektedir. Bu personel gerekli araç ve gereçlerle teçhiz edilerek Bölgenin tüm altyapı tesislerinin yapımını ve bakım-onarım hizmetleri ile işletmesini yapmaktadırlar.

ASO 1.OSB Bölge Müdürlüğü olarak üyelerimiz arasında sosyal ilişkileri de arttırmak için yemekli toplantılar, spor müsabakaları, eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.  

Bilgi İşlem ve Haberleşme Müdürlüğü

Bilgi işlem sistemleri ve haberleşme altyapısına yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin örnek organize sanayi bölgelerinden olan bölgemizde, fiber altyapısı ve bütün fabrikalara dağılmış optik kablo hizmeti ile çağın en gelişmiş veri taşıma hizmeti sunulmaktadır. Bölgemizde faaliyette bulunan işletmeler için hayati öneme sahip ve çok geniş bir hizmet yelpazesini ifade eden bu faaliyet ise Bilgi İşlem ve Haberleşme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Haberleşme ve Bilgi İşlem olarak iki temel kısımdan oluşan ASO 1.OSB Bilgi İşlem ve Haberleşme Müdürlüğü, tecrübeli ve sertifikalı sistem uzmanları ile profeyonel iş anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek ASO 1. OSB’nin iletişim altyapısını geleceğe hazırlıyor.

Enerji İşletme Müdürlüğü

İmalat sanayi açısından en temel sorunlardan birisi de düzenli, kesintisiz, verimli ve ucuz şekilde sağlanacak elektrik enerjisidir. Organize sanayi bölgeleri ise hem kaliteli elektrik akışının sağlanması hem de sağlanan elektriğin fiyatı noktasında sanayicilere önemli destekler ve avantajlar sağlamaktadır. 

Kurumsal yapısıyla Türkiye’nin öncü ve lider organize sanayi bölgelerinden olan bölgemiz de Enerji işletme Müdürlüğü ile bölgemizde faaliyette bulunan işletmelerin üretimleri için ihtiyaç duyacakları elektrik enerjisinin karşılanması adına her türlü teknik ve altyapı hizmetini veriyor.
Rakamlarla Enerji İşletme Müdürlüğü; 
Personel: 1 Enerji İşletme Müdürü, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Enerji Sistemleri Mühendisi, 1 Elektrik Teknikeri, 6 Elektrik Teknisyeni. 
Elektrik Dağıtım Şebekesi: Elektrik şebekesi tamamen yer altı kablolu olup ring sistemlidir. Yer altındaki kablo uzunluğu OG Kablo 242,211 km, AG Kablo 171,580 km olmak üzere toplam 413,791 kilometredir. 
Dağıtım Trafosu: Bölge sınırları içerisinde toplam 326,672 MWA kurulu güce sahip 269 adet dağıtım trafosu bulunmaktadır. Bölge maksimum puant gücü 95 MW’a ulaşmıştır. 
Aydınlatma: 1100 adet aydınlatma direği. 1250 adet aydınlatma armatürü mevcuttur. Aydınlatma tüketimi yıllık 1.200.000 kwh’dır. 
Kayıp Oranı: %1’in altındadır.

İnşaat ve Altyapı İşleri Müdürlüğü

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi İnşaat ve Alt Yapı İşletme Müdürlüğü, İşletme Müdürü, Saha Sorumlusu ve 1 İş Makinesi operatörü, 4 İnşaat ve Alt Yapı Görevlisi ile hizmet vermektedir. Bölgemizde yapılacak olan İnşaat ve Alt Yapı işlerine ait ihale evraklarını hazırlamak, ihalelerini yapmak, Yüklenici firmalar ile koordinasyonu sağlamak, Birim ile ilgili imalatların kontrollüğünü yapmak, temiz su, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesinin işletilmesini sağlamak, Temiz su şebekesi endeks okuma ve faturalama hizmetlerini yapmak, Sosyal Tesis binalarında küçük çaplı  inşaat bakım onarım işleri ile temiz su, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerindeki arızaları gidermek, çevre ve yol yapımı, bakım- onarım ve diğer altyapı hizmetlerini yürütmek, idamesini sağlamak, beka tedbirlerini almakla görevlidir.  

ASO 1.OSB de sürekli olarak yapılan geliştirme çalışmalarında gelişme sahaları ile yeni bina yapımları ve projelendirmenin yapılması İnşaat ve Alt Yapı Müdürlüğü faaliyetleri altında devam etmektedir. ASO 1.OSB 'nin bölgesel gelişmesinde ciddi bir yükü omuzlayan inşaat ve alt yapı müdürlüğü yeni projeleriyle sürekli olarak aktif yapısını korumaktadır. 

İmar İşleri Müdürlüğü

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaata başlayan tüm üyelerimize yapı ruhsatları ve inşaatı tamamlananlara ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri, İmar Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. 

Görevi; 
Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek. imar planını hazırlamak ve ilgili mercilere onaylatarak yürürlüğe koymak, Onaylı imar planına göre arazi aplikasyonlarını yapmak, firmalara çap ve yol kotu vermek, parsel bazında jeolojik etütleri yaptırmak, yapılacak sanayi tesisine ait proje ve tadilatlarını incelemek ve onaylamak, yapı ruhsatı ve yapı kullanım hizmetlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, inşaatları kontrol etmek ve raporlarını düzenlemek ile görevlidir.

HİZMETLER; 
1. Bölgedeki sanayi parsellerinin oluşumu için yer seçimi 
2. Sanayi parseli üretilecek alanların belirlenmesi. 
3. Belirlenen bu alanla ilgili bilgilendirme raporu hazırlanarak Ankara Valiliği’ne sunulması. 
4. Valiliğe sunulan bilgilendirme raporunun uygun görüşle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmasının sağlanması. 
5. Bakanlık yer seçimi şubesinin, önerilen alanın incelenmesi için gerekli olan mülkiyet ve kadastro bilgilerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulması. 
6. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yer seçimi şubesi müdürlüğünce önerilen alanın incelenmesinin sağlanması 
7. İncelenen alanın, yer seçimi için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yer seçimi komisyonuna sunulmasının sağlanması.
8. Yer seçimi için önerilen alanın komisyonca oy birliğiyle onaylanması. 
9. Yer seçimi onaylanan alan içerisinde ki meralık alanların vasıf değişikliğinin yaptırılması. 
10. Tescil harici alanların tescil ettirilmesinin sağlanması 
11. Yer seçimi onaylanan alan içerisinde ki Hazine ve şahıs mülkiyetindeki arazilerinin satın alınma ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması 
12. Anlaşma ile satın alınamayan arazilerin kamulaştırma işlemleri için gerekli davaların açılması ve takibi 
13. Davası sonuçlanan arsaların tapularının Bölge Müdürlüğü adına tescilinin sağlanması 
14. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan arazilerin imar planını yaptırmak ve ilgili mercilere onaylatmak. 
15. Onaylı imar planına göre alt yapı projelerini hazırlatmak ve ilgili mercilere onaylatmak. 
16. Onaylı alt yapı projelerine göre alt yapı inşaatlarının ihalesinin yapımını sağlamak ve ihale sonrası altyapı inşaatlarını denetlemek

17. Onaylı imar planına göre kamulaştırması tamamlanan sanayi parsellerinin imar uygulamasının (parselasyon) işlemlerinin yaptırılması ve tapuya tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak 
18. Onaylı imar planına göre planlanan sanayi parselini talep sahibi sanayicilere tahsis etmek. 
19. Sanayiciye tahsis edilen parseller üzerine yapılacak tesislere ait projelerin incelenmesi ve onayını müteakip yapı ruhsatını vermek 
20. Yapı ruhsatları verilen sanayi tesislerine ait aplikasyonları yaparak inşaatlarını kontrol etmek. 
21. İnşaatı tamamlanan sanayi parsellerine yapı kullanma izin belgesi verilerek işletmeye hazır hale getirilmesini sağlamak. 
22. İmara aykırı yapıları önlemek amacıyla gerekli kontrolü ve denetim işlerini yürütmek .
23. İhtiyaç duyulması halinde mevcut sanayi parsellerinin Tevhit ve İfraz işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
24. Bölge Müdürlüğü’nün imar konuları ile ilgili her türlü yazışma ve iş takiplerini takip etmektedir.

Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Çevre ve Temizlik İşleri Bi­rimi, misafirlerimizi sanayinin gri havasından uzak tutarak yemyeşil ve çiçeklerle bezeli yollar, tertemiz ve çağdaş bir yaşam ortamı olanağı sağlayarak 1 Ziraat Yüksek Mühen­disi, 9 saha personeli ve mevsime bağlı olarak sezonluk çalışanları ile hizmet vermektedir.

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi; “Yeşil Çevre” anlayışıyla öne çıkmakta olup; 900.000 m² ağaçlandırma alanı, 55.000 adet ağacı, 500.000 adet çalı grubu bitkisi, 50.000m² çim alanı ile ağaç ve yeşile büyük önem vermektedir. 4.000 ağaçlık bodur elma bahçesi, ceviz bahçesi ile bölgeye ayrı bir değer katmaktadır. Ayrıca Bölgemiz bölge dışında da ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda Ankara Çevre Yolu üzerinde 50.000 m² alanda 4.000 adet ağaç dikilmiş ve bakımları bölgemizce yapılmaktadır.

Böl­gemiz kuzeybatı istikametinde bulunan 180.000m² alana Ankara İl Çevre Orman Müdürlüğü ile birlikte 15.000 adet ağaç dikilmiştir.

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi; Çevre ve Şehircilik Bakan­lığı tarafından 2012 yılında düzenlenen “Temiz Türkiye’m” konulu çevre yarışmasında, Türkiye’nin en temiz Organize Sanayi Bölgesi olarak seçilmiştir.

Bölgemiz imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlar­da, gerekli çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma proje­lerinin hazırlanması, uygulanması, sulama projelerinin hazırlanması, uygulanması ve yeşil alanlardaki bitkilerin sulama, bakım ve ilaçlama hizmetlerini yürütmektedir.

Ayrıca Bölge üyelerine çevre düzenlemesi ve ağaçlandır­ma konusunda teknik destek sağlamaktadır.

Doğalgaz İşletme Müdürlüğü

Tüm katılımcılarımızın kesintisiz ve güvenli doğalgaz kullanımını sağlamak için 1 mühendis ve 1 teknisyenden oluşan kadrosuyla, 7/24 hizmet verilmektedir. Bölgemizin mevcut altyapısı son teknolojiler ve en modern malze­meler kullanılarak revize edilmiştir. Her sanayi parseline doğalgaz ulaştırılmış olup, enerji hatlarının tamamı yer altından geçmektedir. Üyelerine en kaliteli hizmeti sun­mayı prensip edinerek çalışan ASO 1. OSB Bölge Müdür­lüğü’nün hedeflerinden birisi de; ülkemizin en önemli üretim üslerinden olan Bölgemizde faaliyette bulunan sanayicilerimizin enerji talebini en kaliteli, en temiz ve en ucuz şekilde karşılamaktır.

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ise sadece bugünün değil geleceğin de enerji ihtiyacı planlanarak her türlü girişim ve alt yapı yatırımları yapılmaktadır. Bölge fabrika­larımızın enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapılan bu önemli çalışmalardan birisi de doğalgaz temi­ni için yapılan yatırımlarıdır.

Ülkemizin doğal gaz ile ilk tanıştığı yıllarda, Ankara’mıza doğal gaz gelişinin hemen akabinde Bölgemize de do­ğal gaz getirmek için girişimlerde bulunulmuş ve 1993 yılında BOTAŞ A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği yapılması gereken etüt çalışmaları 1995 yılı orta­larında tamamlanarak, 1996 yılında altyapı çalışmalarına başlanmış ve 1997 yılında da şebekeye gaz verilerek sa­nayi tesislerimiz doğal gaz kullanmaya başlamıştır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan Doğal Gaz İşletme Müdürlüğü, Bölgemizde üyelerimizin ısıtma ve proses amaçlı doğal gaz ihtiyacının karşılanması ve şe­bekenin güvenli bir şekilde çalışması için boru hatlarının ve istasyonların kontrol, bakım ve tamiratının yapılması, üyelerden gelen gaz kaçak ihbarlarının incelenmesi ve tespiti görevlerini yürütmektedir.

Görev ve Sorumlulukları

Bölgemizin, doğal gaz dağıtım şebekesinin işletilmesini sağlayarak can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak, abonelik ve faturalama işlerini yürüt­mek, bakım-onarım hizmetlerini yerine getirmek, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmekle görevlidir. Doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeler doğrultusun­da bölgemizin gaz ihtiyacını uygun şart ve fiyatlarda kar­şılamak için gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Bölgemiz sosyal tesis ve dağıtım şebekelerin mekanik teçhizatları­nın faal bir şekilde kalması için gerekli çalışmaları yürü­tülmektedir.

Üyemize verilen hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi ve doğal gaz şebekesinin güvenli bir şekilde işletilebilmesi için hatların, şebeke ekipmanlarının ve RS istasyonları­nın kontrol ve periyodik bakımları düzenli olarak yapıl­maktadır. Ayrıca üyelerimizden gelen arıza veya kaçak ihbarlarına teknik personelimiz ile müdahale edilerek, üyelerimizin doğal gazı güvenli bir şekilde kullanması sağlanmaktadır.

Bölgemiz pissu ve yağmur suyu pompalar ile deşarj edil­mektedir. Sağanak yağışlar dolayısı ile meydana gelebile­cek su taşkınlarının önüne geçmek ve bu riski minimize etmek için keson ve burgulu kuyu pompalarının sürekli çalışır durumda bulundurmak amacıyla günlük kontrol­leri ile periyodik kontrol ve bakımları yapılmaktadır. Her ayın ilk haftası içinde üyelerinin doğalgaz tüketimlerinin tespit edilerek faturalandırılmasını ve dağıtımı sağlan­maktadır. Yangına karşı alınması gereken önlemlerin üye­lere aldırılmasında öncülük yaparak, olası yangınlara karşı itfaiye ekibiyle birlikte, anında müdahale edilmektedir.

 

 

İdari İşler Amirliği

İhtiyaç duyulan destek hizmetlerini(depo,kantar,ulaşım,telsiz,telefon,büro ihtiyaçları,ikram vb.) temin etmek ve faal olmasını sağlamak, fiziki,çevre,yol güvenliği ve sağlık hizmetlerinin verilmesini koordine etmekle görevlidir.

Mali İşler Müdürlüğü

Mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe kayıtlarını tutmak,mevduat akışını takip etmek, satın alma işlemlerini yerine getirmek,personel giderleri,mal ve hizmet alımları  sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışını ayarlamak ve bankalarda kaynak yaratmakla görevlidir. 

Çevresel Risk Değ. ve Atık Yön.Merkezi

Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiği çeşitli projelerle Türkiye’ de pek çok ilke imza atmıştır.

Bu projelerden bazıları;

• Türkiye’ deki ilk ve tek halon bankası, Türkiye Halon Gazı Bankası (TÜHAB)

• Yine Türkiye’ deki üç merkezden biri olan Soğutucu Gaz Temizleme Merkezidir.

RAYMER, ulusal ve uluslararası standartlar ve çevre mevzuatı kapsamında üreticiye rehberlik hizmetleri vererek doğru, kalıcı ve güvenilir çözümler üretmektedir. Üreticilere çevre bilincinin aşılanması merkezin önemli hedeflerinden biridir. Bu kapsamda, eğitimler düzenler ve firmaların üretimlerinde çevre unsurunu da dikkate alarak sürdürülebilir daha ekonomik ve ulusal ve uluslararası pazar koşullarına uygun üretim yapmalarını destekler.

RAYMER bünyesinde;

• ASO 1. OSB Çevre Yönetim Birimi,

• ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı,

• Çevre Laboratuvarı İktisadi İşletmesi,

• Türkiye Halon Gazı Bankası ve Soğutucu Gaz İyileştirme Merkezi,  yer almakta olup toplam 14 personel ile faaliyetlerini yürütmektedir.

RAYMER bünyesinde; 14 personel hizmet vermektedir.

Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Bölgenin,mevcut mevzuata göre personel alımı, işten ayrılışı ve özlük işlemlerini yürütmek, personel ücret ve kadro cetvelini hazırlamak, disiplin, motivasyon,  iş kazası, meslek hastalığı ve vizite işlemlerini takip etmek ,SGK, İŞKUR ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ilgili işlemleri yerine getirmek,  kalite yönetim sistemi uygulama faaliyetlerini koordine etmekle görevlidir.

Proje Geliştirme ve Halkla İlişkiler

Bölgede, eğitim faaliyetlerini koordine etmek, yurt içi ve dışı kurumlar ile işbirliği yaparak proje hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, sosyal içerikli faaliyetleri organize etmek, aylık bölge bültenini hazırlamak, firmaların üyelik işlemlerini yapmak, evrak ve arşiv işlerini yürütmek, kanun ve değişen mevzuatlar hakkında ilgililere bilgi vermekten sorumludur.

Asora Ticaret Merkezi Müdürlüğü

ASO 1.OSB tarafından Bölge Üyelerine ve ziyaretçilerine daha çağdaş ve modern bir hizmet binası kazandırmak amacı ile Ekim 2010 tarihinde hizmete açılan ASORA Ticaret Merkezi,  toplam 43.000 m2 kapalı alana sahip ,  Türkiye genelinde yer alan OSB’leri içinde bir ilk olup, teknik altyapısı yüksek konferans salonları ile tüm bölgeye ve çevreye hizmet vermektedir.

Toplam 24.990 m2 kiralanabilir alana sahip Ticaret Merkezi bünyesinde 100 yataklı otel,  10 adet banka şubesi, Restoran, Pastane, Seyahat Acentası, Kırtasiye, Yapı Market, Hırdavat , Tobacco shop, Oto yıkama, Kargo, Bay-Bayan Kuaför salonları gibi işyerlerinin yanı sıra, ayrıca   İş Güvenliği ve İş Sağlığı firmaları ile  Hukuk,  Tercüme, Sigorta,  Proje ofisleri bulunmaktadır.

ASORA Ticaret Merkezi Müdürlüğü,  Ticaret Merkezi Müdürü, Mekanik teknisyeni, Elektrik Teknisyeni , 9 Temizlik personeli ve 11 Güvenlik personeli kadrosu ile ; Ticaret Merkezi Yönetimi, Kiralama çalışmaları ,Temizlik, Güvenlik, Bakım-onarım, ilaçlama, sözleşme hazırlanması faaliyetlerini yönetmektedir.

 

www.asora.com.tr